Gävle mot toppen!

Kan bli Europas mest hållbara stadsdel!

Det gamla industriområdet Näringen i Gävle kan bli Europas mest hållbara stadsdel. 14,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 34 miljoner kronor kan sparas genom att återbruka material då 6 000 nya bostäder skapas i ett så kallat ”storkvarter”. Området kan bli helt cirkulärt där nästan inget lämnar Näringen.

Det är företaget Sweco, som är en av fyra aktörer som inbjudits att ta fram gestaltningsförslag, som kommit med visionen. Den bygger bland annat på insikter från den egna Urban Insight-rapporten “Building the future through circular data” som släpptes den 24 maj.

Gävle är utvalt att delta i EU:s Cities Mission, där 100 europeiska städer ska nå klimatneutralitet 2030. En nyckel är att återanvända de gamla industrilokalerna.

Charlie Gullström, forsknings- och innovationsstrateg, Sweco. Foto: Anna W Thorbjörnsson.

– Storkvarter bildas när flera mindre kvarter binds samman av gemensamma ytor så som gröna stråk för odling och rekreation. Gator reserveras för cykling och fordon i lägre hastigheter medan tyngre trafik leds runt området. Ett centralt vattendrag ansluts till dammar som fångar upp överskottsvatten vid extremväder, säger Charlie Gullström, som är forsknings- och innovationsstrateg på Sweco.

Genom digitala verktyg som kartlägger och styr energi, flöden och resurser kan samhällsfunktioner kopplas samman i ett kretslopp för återbruk – byggande, boende, matproduktion, sophantering, transporter och andra verksamheter samverkar i symbios.

Gävle har även skrivit på ett klimatkontrakt som manar till handling genom aktörsamverkan. Kontraktet är tecknat inom ramen för det svenska initiativet Viable Cities som är en förlaga till EU-programmet Cities Mission.

– Gävle har goda förutsättningar att etablera sin cirkulära stadsdel, men för att nå klimatmålen krävs mer än ambitioner, visioner och en ritning. Business as usual funkar inte. Nu behövs mod, ledarskap och medborgarengagemang, säger Charlie Gullström.

Planskiss Cirkulära Näringen, Illustration Sweco Architects.

Två av insikterna från Swecos Urban Insight-rapport “Building the future through circular data” som legat till grund för Näringen-visionen:

  • Att klimat- och kostnadsstyrning i tidiga skeden är fundamentalt för exploatering. Swecos verktyg Carbon Cost Compass har använts.
  • Att flöden och resurser, exempelvis en fastighets energiöverskott, behöver synliggöras (digital tvillingteknik som visualiserar data i en 3D-modell). Det är viktigt för att kunna möjliggöra samarbeten och delningsekonomi, här blir storkvarterets samfällighet en viktig faktor.

Mer om uppdraget:

Gävle kommun har anlitat fyra arkitektkontor för att ta fram gestaltningsförslag i syfte att ge kommunens stadsutvecklare inspel från fyra olika hållbarhetsperspektiv: social hållbarhet, vattenfrågor, mobilitet och cirkularitet. Swecos uppdrag gällde det sistnämnda: en fullt ut cirkulär stadsdel för 6 000 invånare. Kommunen startar nu planprocessen utifrån de fyra förslagen, vilket sker genom aktörsamverkan och medborgardialog.

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka