LOU bindande för Allmännyttan!

”De allmännyttiga bolagen omfattas av direktiven!”

Den 30 mars fick bostadsminister Johan Danielsson ta emot betänkandet ”Sänk tröskeln till en god bostad” från utredare Karolina Skog. I betänkandet lämnades förslag som ska underlätta för de hushåll som har svårt att hitta en lämplig bostad på marknaden.

Ett kontroversiellt förslag i utredningen är att de allmännyttiga bostadsföretagen inte längre ska behöva tillämpa LOU, lagen om offentlig upphandling. Nu sågar Konkurrensverket det lagförslaget. ”Det är varken tillräckligt underbyggt eller rättsligt genomförbart”, skriver man i ett yttrande.

Utredningen anser att de kommunala bostadsbolagen tvingas att tillämpa LOU i sina upphandlingar trots att det inte skulle behövas. Skälet är, enligt utredningen, att den svenska lagen använder ett annat språkbruk än upphandlingsdirektiven. Konkurrensverket delar inte den tolkningen av upphandlingsdirektiven.

– För mig är det klart att de allmännyttiga bolagen omfattas av direktiven. Hur vi uttrycker oss i den svenska lagtexten har i det sammanhanget ingen betydelse, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Utredningen menar att allmännyttiga bostadsbolag kan likställas med vinstmaximerande privata bostadsbolag eftersom de drivs i vinstsyfte. Enligt utredningen tillgodoser de kommunala bolagen ett behov i det allmännas intresse, men som är av industriell och kommersiell karaktär.

Konkurrensverket delar inte den bedömningen och framhåller att kommunala bostadsbolag omfattas av lagen om allmännyttiga bostadsbolag vars syfte är att tillse att bolagen inte verkar på hyres- och bostadsmarknaden på ett sätt som är konkurrenssnedvridande. Enligt Konkurrensverket kan inte allmännyttiga bostadsbolag likställas med vinstmaximerande privata bolag då avkastningskraven hålls nere för att öka bolagens möjligheter att ta ett långsiktigt samhällsansvar.

– Upphandlingslagstiftningens syfte är i första hand att säkerställa att upphandlande myndigheter och offentligt styrda organ likabehandlar leverantörer utan några ovidkommande hänsyn. De allmännyttiga bostadsbolagens huvudsakliga syfte är att långsiktigt tillgodose kommunens behov av bostäder. De kan därför inte ta endast rena ekonomiska hänsyn och därmed kan det behov som de tillgodoser inte anses vara av industriell eller kommersiell karaktär, säger Rikard Jermsten.

Baserat på det material som utredningen presenterar anser Konkurrensverket att det inte går att dra slutsatsen att LOU fördyrar. Av utredningen framgår inte heller att någon oberoende bedömning vad gäller allmännyttans byggkostnader har gjorts. I den sammanställning och redovisning av byggmaterialindustrin som Konkurrensverket nyligen presenterade i rapporten ”Konkurrensen i byggmaterialindustrin” framgick inga tecken på att LOU skulle öka byggkostnaderna.

– En väl utformad upphandling, med lämpligt förfarande och med en god analys av upphandlingsföremålet, ger samma förutsättningar som privata upphandlingar. LOU ställer inte upp några hinder, säger Rikard Jermsten.

Roger Andersson

Om författaren

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Skriv och tryck Enter för att söka