Digitalisering underlättar återvinning

Spårningsverktyg ger tydligare bild över betongens innehåll och förbättrar cirkulär hantering.

En fallstudie i ett projekt av SBUF, Svenska Byggbranchens Utvecklingsfond, inom Västlänken etapp E02 Centralen, visar genom traditionella analysmetoder att klimatreducerad betong med alternativa bindemedel i form av GGBS inte innebär sämre förutsättningar för återvinning än traditionell betong. Däremot visar studien att materialet ofta överstiger kraven för KM (känslig markanvändning) vilket innebär vissa restriktioner i att kunna återanvända materialet. 

SBUF skriver att resultatet av fallstudien och studiens kunskapssammanställning tydligt visar att det saknas en systematisk metod för provtagning och analys av betongmassor och specifika rikstäckande riktlinjer för återanvändning av krossad betong i mark.

Den pågående klimatomställningen innebär också att fler olika bindemedel kommer användas i större utsträckning i betongen framöver. Därmed behövs även specifikt anpassade kemiska analyspaket så att inte nya ämnen missas.

SBUF:s kartläggning av verktyg för miljöpåverkansbedömning och spårning av ingående material inför driftskedet visar att det behövs fortsatt utveckling och tillämpning av digitala stöd, för att lagra och förvalta information från betongtillverkningen och underlätta för framtida återvinning.


Profilbild

Om författaren

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Skriv och tryck Enter för att söka