Nu har juryn bestämt vilka tre som ska nomineras i varje kategori.

Årets Miljöpris
Nominerade: Hållbarhetshuset, Fabege, Byggelement och Kungsörnen, Helsingborgshem 
Motiveringar:
Hållbarhetshuset
Hållbarhetshuset blir finalist till Årets Miljöpris för att har tagit hållbarhet till en ny nivå genom att bygga hus av hus i Haga Norra. Huset består av cirka 70% återbrukat material och är banbrytande i sitt slag med återbruk av betongkonstruktionen. Projektet visar hur en byggetablering kan genomföras på ett nytt miljövänligt sätt.Genom återbruk av material från byggnader som revs på platsen har man skapat förutsättningar för en mer miljövänlig byggnation. Lärdomarna från projektet gör att Fabege, med Zengun som entreprenör, kan skala upp återbruket inom projektverksamheten och bidra med ny kunskap inom fastighetsbranschen. 

Byggelement 
Byggelement nomineras till Årets Miljöpris för ett modigt och uthålligt ledarskap med tydlig utgångspunkt i miljöarbetets affärs- och konkurrensfördelar. Byggelement har kontinuerligt utvecklat och utökat sitt sortiment av ECO-Prefab, som erbjuder upp till en halverad klimatpåverkan genom inblandning av slagg. Stora investeringar har resulterat i en standardiserad och robotiserad tillverkningsprocess som möjliggör effektiva flöden, en hög och jämn kvalitet och produkter med minst 50 procent alternativa bindemedel som standard. Byggelement tar också steg mot ökad cirkularitet. I lyckade försök har spill från den egna tillverkningen ersatt tio procent av ballasten vid gjutning av nya håldäck. Andra åtgärder inkluderar armering av återvunnet stål, grön el i fabrikerna och produkttransporter med tåg. En helhetssatsning som visar på höga ambitioner kombinerat med handlingskraft.

Kungsörnen  Kungsörnen visar att nybyggnation av flerbostadshus kan ske med låg klimatpåverkan, kostnadseffektivitet och bibehållen kvalitet och standard. Det som krävs är en ambitiös beställare med tuffa krav och en öppenhet för nya lösningar, och en innovativ engagerad entreprenör som vänder på alla stenar. Helsingborgshem valde en upphandling som viktade 80 procent pris och 20 procent klimat. Det gav frihet i val av stomme, produktionsmetoder och tidplan. NCC jämförde prefab, trä och platsgjuten betong, där det sistnämnda blev både billigast och faktiskt mest miljövänligt. Målet på 40 procent klimatbesparing överträffades sedan genom en rad åtgärder som klimatförbättrand betong med 40 procent slagg, slimmade konstruktioner med mindre mängd betong och armering, anpassad betongkvalitet till olika behov samt minimering av spill. Kungsörnen har skapat stort intresse och inspirerar andra att följa. Därför har de blivit finalister till Årets miljöpris på Betonggalan.


Kriterier: ”Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.”
Jury: Amanda Borneke, Sweco, Karin Bergkvist, Swerock, Sara Brantvall, Starka
Sponsor: Thomas Betong.

Årets Betongforskare
Nominerade: Magnus Döse, KTH & RISE, Amro Nasr., LTH och Andreas Alhede, Chalmers
Motiveringar:
Magnus Döse, KTH & RISE
Arbetar numera på Swerock. Han nomineras för doktorsavhandlingen ”Reducing Radon Gas Emissions in Concrete”. Avhandlingen handlar om strålning från ballast i betong och innehåller ett flertal experimentella studier för att undersöka hur strålningen kan minskas. Effekter av ersättning av portlandcement med slagg och flygaska, hydrofoberande tillsatsmedel, sjunkande RF, karbonatisering och sprickor ingår.

Amro Nasr., LTH
Amro nomineras för doktorsavhandlingen “Risk Assessment of Climate Change Impacts to Built Infrastrucutre”. Avhandlingen behandla det viktiga området anpassning till klimatförändringar. Olika risker har identifierats och analyserats. Vad gäller betong ingår specialstudier på kloridinträngning och krypning och hur de påverkas av förväntade klimatförändringar.

Andreas Alhede, Chalmers
Nomineras för licentiatavhandlingen ”Novel approaches for monitoring effects of steel corrosion in reinforced concrete”. Chalmers framgångsrika forskning om analys av armeringskorrosion fortsätter.

Kriterier: ”I första hand ansvarig för viktig forskning det senaste året. I andra hand vägs även tidigare forskningsinsatser in.”
Jury: Johan Silfwerbrand, KTH, Urs Müeller, Schwenk, och Niklas Johansson, Mapei.
Sponsor: Sika

Årets Betongkonstruktör
Nominerade: Michel Lompar, Cowi, Andreas Beskow, Elu och Gustav Söderlund, PE Teknik & Arkitektur
Motiveringar:
Michel Lompar, Cowi
Michel ansvarar för etapperna E02 & E05 på Västlänken i Göteborg. Han har på ett exemplariskt sätt aktivt jobbat för att lösa problem ute på site som entreprenör funnit i produktion samt i design/projektering i form av samtal, unika lösningar, byte av betong kvalité och armering inom loppet av minuter på bygghandlingar. Han får problem delgivna till sig men väljer att tolka det som utmaningar och oftast hinner man sällan lägga på samtalet innan man har fått en lösning till sig.

Han arbetar med folk från världens alla hörn, olika sorters aktörer som beställare, entreprenör och konsult oavsett språk fixar han att samla personer och komma till lösning. Michel besitter en bred kunskap inom konstruktion, han förstår vikten av att kunna anpassa en konstruktion så att entreprenören kan bygga den på ett effektivt och smart vis.

Andreas Beskow, ELU
Våga vattentorn på Bastekullen, mellan Varbergs stadskärna och E6:an, uppförs i slakarmerad betong och ska rymma ca 1 000 kubikmeter vatten uppdelat på två separata volymer. Konstruktionen utgörs av en vågformad kontinuerlig reservoarkonstruktion som bärs upp av ett centrumtorn och ett antal skivstöd. Konstruktionen mäter ca 190 meter på längden och ca 30 meter på höjden.

Andreas har i nära samarbete med entreprenören tagit den arkitektoniska visionen till ett genomförbart byggnadsverk. Stora utmaningar har varit de betydande dimensionerna och att skapa en robust konstruktion för livsmedlet vatten högt över den på platsen vackra naturmiljön. Byggbarhet har varit i fokus med möjlighet till hög prefabriceringsgrad i utförandet av armeringen. Upprepningseffekter har beaktats i dialogen med entreprenören. Bygghandlingen har i detta projekt varit modellbaserad och ELU har levererat 3D-modeller till bygget i stället för konventionella arbetsritningar.

Gustav Söderlund, PE Teknik & Arkitektur
PE Teknik & Arkitektur var huvudkonstruktör och prefabkonstruktör för det 33 våningar höga hotellet Draken i Göteborg. Gustav hade en viktig roll för projektet med fokus på statisk dimensionering och sitt stora engagemang för att hitta effektiva lösningar för projektet. Byggnaden var utmanande med avancerad grundläggning och stor vindpåverkan i en relativt slank stomme. Byggnaden utgörs främst av prefabricerad betong, där en viktig del har varit att lösa stabiliteten genom att nyttja prefabricerad betong trots de stora stabiliserande effekterna från vind. De stora utkragningarna har också varit utmanande men lösts genom samverkan mellan stål- och betongkonstruktioner. En stor del av dimensionering har varit att lösa de prefabricerade betongkopplingarna och där hantera de stora lasteffekterna. Projektet har också utmärkts genom att arbetsytan har också varit väldigt begränsad då fastigheten är inklämd mellan befintliga byggnader och Götatunneln.

Kriterier: ”Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling.”
Jury: Daron Omed, Cowi, Erik Beets, VBK, och Jenny Andersson, Tyréns
Sponsor: Mapei

Årets Betongentreprenör
Nominerade: David Salekärr, Serneke, Johan Nyström, NCC och Per Lindholm, Skanska
Motiveringar:
Per Lindholm, Skanska
Han är en extremt noggrann och kunnig person som har ordning och reda på sina arbetsplatser, samt är väldigt omtyckt av sina beställare då han alltid lämnar ifrån sig ett problemfritt projekt.

David Salekärr, Serneke
Kommer inom kort

Johan Nyström, NCC
Kommer inom kort

Kriterier: ”Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt fått ett utmärkt betongutförande, estetiskt och funktionellt eller på annat sätt bidragit till gjutteknikens utveckling.”
Jury: Akin Barin, Swerock, (ordf.), Robert Lundström, Sveab, och Jonas Davidsson, Thomas Betong.
Sponsor: Sveab.

Årets Montageledare
Nominerade: David Forsberg, FNE Prefabmontage, Sigfrid Baumgartner, Smidmek och Fredrik Andersson, Göta Betongmontage
Motiveringar:
David Forsberg, FNE Prefabmontage
David förtjänar ett sådant här pris, han har alltid genomarbetade montage- och leveranstidplaner. Skapar arbetsro för de som ska producera elementen. Alltid i tid. Håller sig till planen och sker förskjutningar får man reda på det i ett tidigt skede. Skapar god kultur i företaget så även anställda arbetar på samma sätt.

Sigfrid Baumgartner, Smidmek
Har under det senast året varit montageledare för Koenigseggs ny hall, samt en ny produktionshall åt Byggelement. Båda byggena har levererats med hög finish och väldigt nöjda kunder. Han är den optimala problemlösaren och ställer alltid upp för alla kollegor. På företaget brukar de skoja att det finns ”Siggeprojekt ” vilket innebär att ju mer komplicerat det är desto bättre är han lämpad för utmaningen.

Fredrik Andersson, Göta Betongmontage
Jobbar med projekten Bävern i Karlstad och Uddevalla Brandstation. Fredrik är en kunnig och effektiv montageledare som alltid agerar professionellt mot alla parter. Han överlämnar sina projekt i tid och med toppresultat.

Kriterier: ”Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt har lyckats utmärkt med prefabricerade betonglösningar.”
Jury: Peter Aronsson, Prefabbyggarna (ordf.), Henrik Nilö, Prefabsystem Montage och Mikael Rosenholm, Benders.
Sponsor: Bemix

Ung&Tung
Martin Smederöd, 29 år, NCC, Rebecka Romin, 28 år, Peab och Robin Rushdi Al-Salehi, 29 år, Vakansa
Motiveringar:
Martin Smederöd, NCC
Martin är en driven och lyhörd produktionschef med breda erfarenheter och ett modernt ledarskap i ryggen. Han ger sina medarbetare stort spelrum och triggas av att klara av det som andra upplever som omöjligt. Martin drivs av utveckling och brinner för att få maskineriet i våra projekt att rulla. Värdefulla egenskaper att odla relationer och får glädjande nog ofta stort förtroende från både beställare och andra runt honom. Martin är motorn som engagerar människor och hans förmåga att få med mig laget i den strävan – genom att visa att han tror på mina sina projektdeltagare och medarbetare bidrar han till utveckling och resultat.

Rebecka Romin, Peab
Rebecka är en ung, ambitiös och modig förebild som under hela sin karriär jobbat med att lyfta och inspirera unga till att välja bygg-& anläggningsbranschen. Hon jobbar inom produktion på Peab, är en väldigt duktig & karismatisk medarbetare där hennes kreativitet och kompetens uppskattas väldigt mycket. Hon är en lagspelare, bidrar till sammanhållning och team-känsla på jobbet genom att inkludera och ta vara på allas kompetens.  Vid sidan om hennes ordinarie arbetsuppgifter är Rebecka aktiv i företagets kvinnliga nätverk och olika projekt kopplat till jämställdhet, mångfald och inkludering. Rebecka är engagerad i det kvinnliga rekryteringsprojektet ”Byggåret” 2023 som är ett lärlingsprogram på Peab där kvinnor helt utan tidigare förkunskaper kan söka in sig till bygg-& anläggningsbranschen.

Robin Rushdi Al-Salehi, Vakansa
Som grundare för lokaldelningsplattformen Vakansa kämpar han för att vi ska bygga mindre för att klara Parisavtalet. Lägger stor energi för att riva gamla föreställningar i byggbranschen och visa på det absurda i att riva byggnader för att bygga ”hållbara” hus. Han är även förändringsledare i Codesign och styrelseledamot i den ideella föreningen Young Sustainable Professionals.

Kriterier: ”Person under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen.”
Jury: Tove Lindblad, Trimble (ordf.), Lina Hann, Nordbygg, Kigge Nilsson, Isobetong
Sponsor: Prefabbyggarna.

Årets Jämställdhetspris
Peabs nya kvinnliga lärlingsprogram, Dalauppropet och Jenny Waller Sander, Heidelberg Materials Cement.
Motiveringar:
PEAB:s nya kvinnliga lärlingsprogram, Byggåret, nomineras för ansatsen att gå i bräschen för att göra byggbranschen mer jämställd. Det är ett konkret lärlingsprogram som ökar rekryteringsbasen och möjliggör för fler kvinnor att upptäcka och testa yrket. Dessutom har Byggåret lanserats stort och därigenom också bidragit till att sätta fokus på frågan om jämställdhet i byggbranschen.

Dalauppropet för en jämställd byggbransch, nomineras för att regionalt ha lyckats samla en stor grupp aktörer att på ett konkret sätt driva frågan om en mer jämställd byggbransch. Idag har 82 bolag ställt sig bakom uppropet för att påskynda jämställdhetsarbetet i branschen och initiativet fortsätter att leverera konkreta handlingsplaner för branschen i Dalarna. Initiativet är ett bra exempel på hur framgångsrik regional samverkan kan vara.

Jenny Waller Sander, HR-chef HeidelbergMaterials Cement Sverige, nomineras för att hon långsiktigt, målmedvetet har arbetat med att öka andelen kvinnor i bolaget. Genom att arbeta långsiktigt, analysera kompentenskrav på personal, arbeta med att få kvinnor i rätt utbildning och tänka brett har andelen kvinnor ökat från 10 till 16 % under de senaste sju åren. Dessutom med bredare representation i olika roller.

Kriterier: ”Delas ut till företag, projekt eller person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.”
Jury: Anna Henriksson, Sverigehuset (ordf.), Angela Holecek, Thomas Betong och Kjell Bye, BRA Bygg.              
Sponsor: Tranemo Prefab.

Årets Varumärke
Nominerade: Thomas Betong, Isobetong och Starka
Motiveringar:
Thomas Betong
Juryn tycker att det klassiska familjeföretaget har gjort en snygg hantering av företagsnamn som blev ett starkt varumärke år 2015 då företaget bytte namn till Thomas Betong.
Att man fått utmärkelsen Årets karriärföretag 2023 för tredje året i rad stärker varumärket ur det viktiga employer branding-perspektivet. I Carina Edblad har man en kommunikativ, framåt och synlig ledare som brinner för hållbarhet och branschfrågor i stort.

Starka
Starka är ett genuint familjeföretag där arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare är högt prioriterat, vilket man också framgångsrikt berättar om. Koncernchef Lena Holst har mottagit den kungliga näringslivsmedaljen av prins Carl Filip för sina insatser för hållbart företagande. Starka lyfter fram både personal och teknik i kommunikationen vilket ger ett personligt och varmt och trovärdigt intryck.

ISO Betong
I ISO Betong ser juryn ett ungt varumärke som på kort tid etablerat sig och skapat synlighet. Vi noterar särskilt det härliga grafiska uttrycket: från myran i loggan till landsvägarnas coolaste långtradare. Kommunikationen känns strategisk och genomtänkt – ett familjeföretag i grunden som vågar utmana konventionella metoder och berättar om sin miljöprofil på ett både kul och trovärdigt sätt.

Kriterier: Årets varumärke delas ut till en aktör inom betongvärlden som känner sin identitet och som vårdar sitt varumärke över tid, inifrån och ut. Det tydliggörs inom såväl reklam som i den interna kommunikationen, PR -aktiviteter och i sociala medier. Vi tittar på hur gediget och tydligt varumärket ter sig för de utomstående, hur varumärket är vårdat över tid och utvecklats för att fortsätta vara relevant, hur väl man lyckas skapa synlighet och engagemang i för aktören viktiga kanaler och hur genuint och trovärdigt aktören skapar och agerar i debattlinjer som går tillbaka på företagets identitet och verksamhet.
Jury: Karin Larén Hallström, Hallström PR, Fredrik Karlsson, Elinstallatören och VVS-Forum, Anders Carlén, Bonnier News.
Sponsor: Ännu inte klart.

Bengt Lindroos Pris
Prissumma 20 000 kr
De nominerade presenteras inom kort.
Kriterier: Bengt Lindroos Pris tilldelas arkitekter som använt materialet betong på ett konstnärligt och tekniskt övertygande sätt för att skapa arkitektur som tål jämförelsen med verket av prisets namngivare.
Jury: Tobias Nissen, Vera Arkitekter, Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter och Roger Spetz, Gatun.
Sponsor: Ännu inte klart. 

Arbetsmiljöpriset
Nominerade: Starka, Swerock och Säkerhetsparken
Motiveringar:
Starkas brödrost
Den så kallade ”Brödrosten” är en innovativ ergonomilösning där man med travers lyfter in de element som ska slipas, putsas eller beredas. Två säkra arbetsplan finns och elementen kan regleras i såväl höjd som sidled vilket ger en förbättrad ergonomisk arbetsställning utan arbeten ovanför axlarna eller klättrande. Tar lite längre tid, men det tycker man det är värt.

Swerocks eldrivna bilar
Swerocks satsning på eldrivna fordon säkrar arbetsmiljön. Till exempel har deras eldrivna betongpumpar  ett fullflexibelt, steglöst uppställningssystem installerat som innebär att stödbenen inte längre är begränsade till fasta uppställningspunkter som tidigare. Systemet indikerar exakt vilket arbetsområde som är möjligt och säkert vid vald uppställning. Det finns också avkänningspunkter som övervakar pumpen och hindrar den att användas utanför säkra och tillåtna ramar och om den är i farozon för att välta eller sjunka genom marken.

Byggbranschens säkerhetspark
Säkerhetsparken vill hjälpa till att förändra beteenden vad gäller arbetsmiljö och säkerheten på våra arbetsplatser. Deltagarna i parkens utbildning går igenom olika stationer och scenarion som man reflekterar och diskuterar kring. Efter genomförd utbildning så har utvärderingar gjorts med väldigt goda resultat. Både beställare, projektörer, entreprenörer, yrkesarbetare och uthyrare utbildas vilket gör att budskapet förmedlas över hela kedjan.

Kriterier: ”Priset uppmärksammar insatser där man offensivt arbetat med sin arbetsmiljö på ett positivt och kreativt sätt. Pristagaren kan vara en medarbetare, chef, en grupp, en avdelning eller ett helt företag.”
Jury: Ulrika Dolietis, Håll Nollan, (ordf.), Gunnar Hagman, Green Business, och Linda Dahlin, Betonghåltagning Göteborg.
Sponsor: Ecoratio.