Betonggalan 2023 på Waterfront i Stockholm

Program 13.00-14.00

Box 1:  Årets Varumärke
13.00 Isobetong
ISO Betong är ett ungt varumärke som på kort tid etablerat sig och skapat synlighet, från myran i loggan till landsvägarnas coolaste långtradare. Här berättar de om resan som gett dem en nominering.

13.20 Starka
Familjeföretaget där arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare är högt prioriterat, vilket man också framgångsrikt berättar om. Koncernchef Lena Holst har mottagit den kungliga näringslivsmedaljen av prins Carl Filip för sina insatser för hållbart företagande.

13.40 Thomas Betong
Det klassiska familjeföretaget har gjort en snygg hantering av sitt företagsnamn som blev ett starkt varumärke år 2015 då företaget bytte namn till Thomas Betong. Att man fått utmärkelsen Årets karriärföretag 2023 för tredje året i rad stärker varumärket ur det viktiga employer branding-perspektivet. 

Box 2 Årets Betongforskning
13.00 Magnus Döse, KTH & RISE
Nomineras för doktorsavhandlingen ”Reducing Radon Gas Emissions in Concrete” som handlar om strålning från ballast i betong och innehåller ett flertal experimentella studier för att undersöka hur strålningen kan minskas. Effekter av ersättning av portlandcement med slagg och flygaska, hydrofoberande tillsatsmedel, sjunkande RF, karbonatisering och sprickor ingår.

13.20 Amro Nasr., LTH
Amro nomineras för doktorsavhandlingen “Risk Assessment of Climate Change Impacts to Built Infrastrucutre”. Avhandlingen behandlar det viktiga området anpassning till klimatförändringar. Olika risker har identifierats och analyserats. Vad gäller betong ingår specialstudier på kloridinträngning och krypning och hur de påverkas av förväntade klimatförändringar.

13.40 Andreas Alhede, Chalmers
Nomineras för licentiatavhandlingen ”Novel approaches for monitoring effects of steel corrosion in reinforced concrete”, en analys av armeringskorrosion. En fortsättning på Chalrmers framgångsrika forskning.

Box 3 Årets Montageledare
13.00 David Forsberg, FNE Prefabmontage
David har alltid genomarbetade montage- och leveranstidplaner. Skapar arbetsro för de som ska producera elementen. Alltid i tid. Håller sig till planen och sker förskjutningar får man reda på det i ett tidigt skede. Skapar god kultur i företaget så även anställda arbetar på samma sätt.

13.20 Sigfrid Baumgartner, Smidmek
Har under det senast året varit montageledare för Koenigseggs nya hall, samt en ny produktionshall åt Byggelement. Båda byggena har levererats med hög finish och väldigt nöjda kunder. Han är den optimala problemlösaren och ställer alltid upp för alla kollegor. På företaget brukar de skoja att det finns ”Siggeprojekt ” vilket innebär att ju mer komplicerat det är desto bättre är han lämpad för utmaningen.

13.40 Fredrik Andersson, Göta Betongmontage
Jobbar med projekten Bävern i Karlstad och Uddevalla Brandstation. Fredrik är en kunnig och effektiv montageledare som alltid agerar professionellt mot alla parter. Han överlämnar sina projekt i tid och med toppresultat.

Program 14.00-15.00

Box 1 Årets Betongentreprenör                     
14.00 David Salekärr, Serneke
Han berättar här om utmaningarna med att bygga Nordens högsta skyskrapa, Karlatornet, den högsta lägenhetsbyggnaden inom EU. Om den extremt komplicerade betongkonstruktionen från grävpålarna och upp till toppen, genom bottenplatta, kärna, pelare, bjälklag, twist och utriggare samt hur vi löste temporära konstruktioner, såsom klätterform, tornkran mm. Även så klart om hur vi som noviser på skyskrapebyggnation, lärde oss samt också tillämpade internationell metodik för att bygga skyskrapor, på våra förhållanden i Sverige.

14.20 Johan Nyström, NCC
Nominerad för betongkonstruktionen på E02 Centralen Västlänken.

14.40 Per Lindholm, Skanska
Mångårig produktionschef på Skanska Hus.

Box 2 Årets Konstruktör
14.00 Michel Lompar, Cowi

Michel ansvarar för etapperna E02 & E05 på Västlänken i Göteborg. Han har på ett exemplariskt sätt aktivt jobbat för att lösa problem ute på site som entreprenör funnit i produktion. Michel besitter en bred kunskap inom konstruktion, han förstår vikten av att kunna anpassa en konstruktion så att entreprenören kan bygga den på ett effektivt och smart vis.

14.20 Andreas Beskow, ELU
Våga vattentorn på Bastekullen, mellan Varbergs stadskärna och E6:an, uppförs i slakarmerad betong och ska rymma ca 1 000 kubikmeter vatten uppdelat på två separata volymer. Konstruktionen utgörs av en vågformad kontinuerlig reservoarkonstruktion som bärs upp av ett centrumtorn och ett antal skivstöd. Konstruktionen mäter ca 190 meter på längden och ca 30 meter på höjden.

14.40 Gustav Söderlund, PE Teknik & Arkitektur
Gustav hade en viktig roll för det 33 våningar höga hotellet Draken i Göteborg. Byggnaden var utmanande med avancerad grundläggning och stor vindpåverkan i en relativt slank stomme. Byggnaden utgörs främst av prefabricerad betong, där en viktig del har varit att lösa stabiliteten genom att nyttja prefabricerad betong trots de stora stabiliserande effekterna från vind. De stora utkragningarna har också varit utmanande men lösts genom samverkan mellan stål- och betongkonstruktioner.

Box 3 Årets Jämställdhetspris
14.00 Peabs nya kvinnliga lärlingsprogram, Byggåret.
Peab nomineras för ansatsen att gå i bräschen för att göra byggbranschen mer jämställd. Det är ett konkret lärlingsprogram som ökar rekryteringsbasen och möjliggör för fler kvinnor att upptäcka och testa yrket. Dessutom har Byggåret lanserats stort och därigenom också bidragit till att sätta fokus på frågan om jämställdhet i byggbranschen.

14.20 Dalauppropet för en jämställd byggbransch
Nomineras för att regionalt ha lyckats samla en stor grupp aktörer att på ett konkret sätt driva frågan om en mer jämställd byggbransch. Idag har 82 bolag ställt sig bakom uppropet för att påskynda jämställdhetsarbetet i branschen och initiativet fortsätter att leverera konkreta handlingsplaner för branschen i Dalarna. Initiativet är ett bra exempel på hur framgångsrik regional samverkan kan vara.

14.40 Jenny Waller Sander, HR-chef HeidelbergMaterials Cement Sverige
Nomineras för att hon långsiktigt, målmedvetet har arbetat med att öka andelen kvinnor i bolaget. Genom att arbeta långsiktigt, analysera kompentenskrav på personal, arbeta med att få kvinnor i rätt utbildning och tänka brett har andelen kvinnor ökat från 10 till 16 procent under de senaste sju åren. Dessutom med bredare representation i olika roller.

Program 15.00-16.00

Box 1 Årets Miljöpris
15.00 Hållbarhetshuset
Hållbarhetshuset har tagit hållbarhet till en ny nivå genom att bygga hus av hus i Haga Norra. Huset består av cirka 70 procent återbrukat material och är banbrytande i sitt slag med återbruk av betongkonstruktionen. Genom återbruk av material från byggnader som revs på platsen har man skapat förutsättningar för en mer miljövänlig byggnation. Lärdomarna från projektet gör att Fabege, med Zengun som entreprenör, kan skala upp återbruket inom projektverksamheten och bidra med ny kunskap inom fastighetsbranschen. 

15.20 Byggelement 
Byggelement har kontinuerligt utvecklat och utökat sitt sortiment av ECO-Prefab, som erbjuder upp till en halverad klimatpåverkan genom inblandning av slagg. Stora investeringar har resulterat i en standardiserad och robotiserad tillverkningsprocess som möjliggör effektiva flöden, en hög och jämn kvalitet och produkter med minst 50 procent alternativa bindemedel som standard.

15.40 Kungsörnen  
Helsingborgshem valde en upphandling som viktade 80 procent pris och 20 procent klimat. NCC jämförde prefab, trä och platsgjuten betong, där det sistnämnda blev både billigast och faktiskt mest miljövänligt. Målet på 40 procent klimatbesparing överträffades sedan genom en rad åtgärder som klimatförbättrad betong med 40 procent slagg, slimmade konstruktioner med mindre mängd betong och armering, anpassad betongkvalitet till olika behov samt minimering av spill.

Box 2 Ung&Tung
15.00 Martin Smederöd, NCC
Martin är en driven och lyhörd produktionschef med breda erfarenheter och ett modernt ledarskap i ryggen. Han ger sina medarbetare stort spelrum och triggas av att klara av det som andra upplever som omöjligt. Martin drivs av utveckling och brinner för att få maskineriet i våra projekt att rulla. Värdefulla egenskaper att odla relationer och får glädjande nog ofta stort förtroende från både beställare och andra runt honom. Martin är motorn som engagerar människor och hans förmåga att få med mig laget i den strävan – genom att visa att han tror på mina sina projektdeltagare och medarbetare bidrar han till utveckling och resultat.

15.20 Rebecka Romin, Peab
Rebecka jobbar inom produktion på Peab och är en ung, ambitiös och modig förebild som under hela sin karriär jobbat med att lyfta och inspirera unga till att välja bygg-& anläggningsbranschen. Vid sidan om hennes ordinarie arbetsuppgifter är Rebecka aktiv i företagets kvinnliga nätverk och olika projekt kopplat till jämställdhet, mångfald och inkludering. Rebecka är engagerad i det kvinnliga rekryteringsprojektet ”Byggåret” 2023 som är ett lärlingsprogram på Peab där kvinnor helt utan tidigare förkunskaper kan söka in sig till bygg-& anläggningsbranschen.

15.40 Robin Rushdi Al-Salehi, Avansa
Som grundare för lokaldelningsplattformen Vakansa kämpar han för att vi ska bygga mindre för att klara Parisavtalet. Lägger stor energi för att riva gamla föreställningar i byggbranschen och visa på det absurda i att riva byggnader för att bygga ”hållbara” hus. Han är även förändringsledare i Codesign och styrelseledamot i den ideella föreningen Young Sustainable Professionals.

Box 3 Årets Arbetsmiljöpris
15.00 Starkas brödrost
Den så kallade ”Brödrosten” är en innovativ ergonomilösning där man med travers lyfter in de element som ska slipas, putsas eller beredas. Två säkra arbetsplan finns och elementen kan regleras i såväl höjd som sidled vilket ger en förbättrad ergonomisk arbetsställning utan arbeten ovanför axlarna eller klättrande. Tar lite längre tid, men det tycker man det är värt.

15.20 Swerocks eldrivna bilar
Swerocks satsning på eldrivna fordon säkrar arbetsmiljön. Till exempel har deras eldrivna betongpumpar  ett fullflexibelt, steglöst uppställningssystem installerat som innebär att stödbenen inte längre är begränsade till fasta uppställningspunkter som tidigare. Systemet indikerar exakt vilket arbetsområde som är möjligt och säkert vid vald uppställning. Det finns också avkänningspunkter som övervakar pumpen och hindrar den att användas utanför säkra och tillåtna ramar och om den är i farozon för att välta eller sjunka genom marken.

15.40 Byggbranschens säkerhetspark
Säkerhetsparken vill hjälpa till att förändra beteenden vad gäller arbetsmiljö och säkerheten på våra arbetsplatser. Deltagarna i parkens utbildning går igenom olika stationer och scenarion som man reflekterar och diskuterar kring. Efter genomförd utbildning så har utvärderingar gjorts med väldigt goda resultat. Både beställare, projektörer, entreprenörer, yrkesarbetare och uthyrare utbildas vilket gör att budskapet förmedlas över hela kedjan.

Box 4 Bengt Lindroos Pris
Programmet presenteras inom kort.

Program 16.00-17.00

Huvudsalen
16.00 Key Note Speaker: Så blir framtiden för byggbranschen.
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke.

16.30 Så ska betongbranschen vara i framtiden
Carina Edblad, vd Thomas Betong.

Program 17.00-18.00

Huvudsalen
De som har biljett får smaka på vår utvalda mingeltallrik med passande viner.

Program 18.00-19.00

Huvudsalen
Tolv priser delas ut under en timme. Det blir fart och fläkt, glädje och tacktal.

Program 19.00-00.00

Mingelytan
Nu är det utställarna som tar över Betonggalan med aktiviteter i montrarna och massor av kunskap och nyheter som ska förmedlas. Det blir underhållning, dans och baren är öppen hela kvällen. Nu knyts det kontakter och görs affärer.

Betonggalan 2023 på Waterfront i Stockholm