MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

863 röster om hållbar samhällsbyggnad!

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

863 röster om hållbarhet är namnet på en ny rapport från Svensk Byggtjänsts intressentdialog. 863 representanter för samhällsbyggnadssektorn har sagt sitt om att möta kraven på hållbar produktion och svaren har sammanfattats i en rapport som visar på en bekymmersam bild av läget.

Klimatneutralitet är den enda hållbarhetsfrågan som lyfts av samtliga intressenter. Enligt 69 % av respondenterna i Svensk Byggtjänsts enkät har den högst prioritet. I dialoger och workshops betonas den av samtliga deltagare.

Det finns däremot stora skillnader i förväntningarna på hållbarhet från de som finansierar, beställer, försäkrar och upphandlar byggprojekt jämfört med de som bygger, äger och förvaltar.

Endast 14 % av respondenterna uppgav etik och anti-korruption som prioriterade hållbarhetsfrågor medan finansmarknadens aktörer ser detta som mest kritiskt.

Byggentreprenörer förväntas ta ansvar för social hållbarhet i långa led av underentreprenörer men själva uppfattar de den uppgiften som nästintill oöverstiglig.

Undersökningen gav också spännande bifynd som pekar på bristande förutsättningarna att nå kraven och konsekvenser:

Sektorn är ömsesidigt beroende av varandra men det finns en utbredd upplevelse av oförmåga till samordning.

Medvetenheten om branschens stora klimatpåverkan och om det akuta läget är hög men när det gäller konkreta verktyg för att åstadkomma faktisk förflyttning råder stor osäkerhet.

De små företagen riskerar att slås ut eftersom de saknar resurser att ta sig an hållbarhetskraven men om de slås ut får de stora aktörerna problem eftersom branschen inte klarar att hålla byggtakten utan de små aktörerna.

Läs rapporten här

Läs mer