MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Hållbar demontering av spännbetongbro

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Utmaning med risk för inbyggda krafter i Kalix.

I Kalix har en ny bro byggts för E4-an över Kalix älv och den befintliga spännbetongbron från 1957 har rivits. Kalix älv ingår i ett Natura 2000-område och därför måste rivningen vara miljövänlig. Projektet har studerat alternativa möjligheter och utvecklat en metod att genomföra rivningen i omvänd ordning mot när bron byggdes.

En fördel var att den nya bron endast låg fem meter nedströms den gamla bron. Den nya bron kunde därför användas för transport av grävmaskiner försedda med knip- och krosskäftar som successivt kunde tugga sönder betongen. Avfallet tippades i pråmar under bron.

Demonteringen förlöpte utan större problem. En utmaning var losskoppling av ytterändarna av de fritt frambyggda konsolspannen där det fanns risk för inbyggda krafter. Det visade sig att så inte var fallet. Det finns fall där ras inträffat, när man varit oförsiktig och inte förberett sig tillräckligt.

Många broar från tiden efter andra världskriget börjar närma sig sin tekniska livslängd. När de rivs, bör detta ske på ett sätt som tar vara på erfarenheter och data till nytta vid underhåll av andra broar och vid planerad nybyggnation. 

Med förbättrade metoder sparas kostnader såväl för entreprenörer som för beställare och samhälle.

De studier som gjorts på bron i Kalix i samband med rivningen visar att:
• betonghållfastheten ökat väsentligt från ca 48 MPa till ca 68 på grund av fortsatt härdning av grovmalen cement efter 28 dygn.
• spännkraften har visat sig sjunka med endast cirka 4 – 10 % mot ca 14 % enligt beräkningar grundade på gällande Eurokoder.
• ingen märkbar korrosion har observerats på spännarmeringen, trots litet täckskikt i farbanan.
• utmattningskapaciteten är opåverkad
• med hänsyn till ovanstående är den bärförmåga som beräknats vid en teoretisk tillståndsbedömningen 2015 väsentligt på säkra sidan.

Projektet framhåller den värdefulla information som den befintliga bron kunde ge beträffande hållbarhet och nedbrytningsprocesser och för kalibrering av metoder för tillståndsbedömning. Bättre metoder bidrar till ökad livslängd, ett mer hållbart samhälle och en mer cirkulär ekonomi.


Läs mer