MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Special: Andreas Carlsson från Construction Summit

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson berättade på Construction Summit om regeringens planer för att häva lågkonjunkturen. Sammanfattningen nedan är hämtad ur vårt nyhetsbrev Executive Summary. Här får du läsa det utan kostnad.

Åtgärder som har gjorts är att taket för skattereduktion för ROT har höjts och stimulanser har införts för att omvandla lokaler till bostäder.

Att ändra detaljplanerna tar dock lika lång tid som att göra en helt ny, därför finns det en stimulans till kommuner att ändra detaljplaner.

Det har införts stimulans för att tillgängliggöra mark för småhusbyggande.

Kommande åtgärder: Uppdrag har getts Finansinspektionen för att kunna höja bolånetaket från 85 till 90 procent. Finansinspektionen har återrapporterat och regeringen kommer nu att återkomma till utformningen av både bolånetak och amorteringskrav.

Det har tillsatts en samordnare för utvecklingen i norr, Peter Larsson. Han har kommit med sin första delrapport har lagt ett förslag för att öka bostadsbyggandet. Förslaget handlar om att möjliggöra för stiftelsen Norrlandsfonden att finansiera bostadsbyggande.

Det planeras för en ändring i den statliga kreditgarantin och att införa en statlig hyresförlustgaranti. Regeringen har tillsatt en utredning om hyrköp och att utvidga systemet med ägarlägenheter.

Även en utredning för effektivare och enklare privat uthyrning har tillsatts och en utredning med uppdrag att se över systemet med presumtionshyror (vilket innebär att en hyra ska presumeras, antas, vara skälig om vissa kriterier uppfylls – utan att någon bruksvärdesjämförelse behöver göras. Reds anm.)

Tillståndsprocesserna behöver kortas och en utredning tidigt har tillsatts för förkortade och förenklade tillståndsprocesser enligt Miljöbanken. Utredaren ska bland annat utreda hur en överimplementering av EU-lagstiftningen ska undvikas och även hur man kan minska kretsen som kan överklaga domar eller beslut enligt Miljöbanken.

Förra veckan beslutade regeringen om en snabbutredning som ska utreda åtgärder för att snabbare bygga häkten och anstalten. Idag kan till exempel kommuner ställa krav på gestaltning av anstaltbyggnader innanför området, vilket innebär att tempot tappas. Regeringen vill se att man kan bygga typhus som kriminalvården har tagit fram.

Samhällskritisk infrastruktur, däribland energisystemet behöver byggas ut i högre hastighet. Men det gäller också infrastrukturen för transporter. Majoriteten av de resor vi kommer göra i framtiden och majoriteten av det gods som kommer transporteras kommer att gå på den väg och järnväg som redan finns. Underhållsskulden för väg är 35 miljarder kronor och för järnväg 90 miljarder. Regeringen har i sin första budget prioriterat underhåll.

Regeringen har tagit beslut att Trafikverket ska stärka sin beställarkompetens och sin operativa förmåga. Man ska samverka betydligt mer med branschen, vara närmare underhållsentreprenörerna, så att vi får mer underhåll för pengarna. Underhållsarbetet behöver även ta större hänsyn till trafiken, så att man inte påverkar resenärer så mycket.

Trafikverket arbetar också med en genomlysning av sin organisation för att spara 600 miljoner kronor per år. Det handlar om att korta ledtider i den egna organisationen och att se över hur man hur man gör upphandlingar så att små och medelstora entreprenörer ska kunna lägga anbud.

Åtgärder för Malmbanan påskyndas och Trafikverket har börjat ta fram järnvägsplaner redan, trots att finansieringsbeslutet inte är fattat. Detta korta ledtider med två till tre år jämfört med om man hade väntat till arbetet med den nationella planen.

Totalförsvarets behov har ökat med anledning av NATO-medlemskapet. Det kommer ställa mycket stora krav på vår transportinfrastruktur. Det kommer behövas förstärkningar av transportinfrastrukturen i väst-östlig riktning redan i vår. Det finns möjlighet till medfinansiering av NATO:s investeringsfond och från EU och där vi har fått pengar, exempelvis för Malmbanan.

Avslutningsvis meddelade han att det diskuteras att tumma lite på statskassans överskottsmål.

Läs mer