MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Forskning ger ökad hållbarhet

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

SBUF presenterar flera resultat inom utveckling av betongkonstruktioner.

Flera SBUF-finansierade projekt visar resultat som utvecklar hållbarheten för byggkonstruktioner och som minskar byggbranschens koldioxidavtryck.

En del av de färska rapporterna behandlar betongkonstruktioner och det rör sig om anpassning av AMA-krav, optimering av broars geometri, miljövänliga bindemedel och utveckling av hybridbetong. 

SBUF, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, har prioriterat hållbarheten hos bygg- och anläggningskonstruktioner. Under våren har det presenterats flera resultat inom utveckling av betongkonstruktioner med hållbarhet i fokus ur ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, ofta i kombination med varandra. Nedan listas några exempel som SBUF presenterat:

STAR – Temperatursprickdata för klimatförbättrad betong

Här presenteras de materialdata som branschen behöver för att möta framtiden. AMA Anläggning 23 EBE.11 har anpassat kraven för klimatförbättrad betong, avseende begränsning av risken för temperaturrelaterad sprickbildning. För att uppfylla klimatkrav krävs inblandning av någon typ av tillsatsmaterial i betongen. Det medför att de uppsättningar av generella set med materialparametrar representativ för ”generell betong” som hittills varit tillgängliga för branschen inte är tillämpliga för bindemedelskombinationer. Det här projektet tillhandahåller nya generella set materialparametrar för “generell betong” för både hus- och anläggningsbyggande. Läs mer på sbuf.se

Klimatoptimerade betongbroar – geometri och material

Konstruktionslösningar med ”optimerade” geometrier ger betydande materialbesparingar. De bidrar därmed till utsläppsminskningar. Projekten uppfyller funktionskraven och har dessutom en produktionsmetodik som ger en rimlig tid- och produktionskostnad. Resultaten presenteras i en rapport som visar att man kan minska betongvolymerna och därmed tillhörande CO2- utsläpp väsentligt (i storleksordning 30 %), och fortfarande uppfylla funktionskrav. Läs mer på sbuf.se

Klimatreducerad betong – Miljöpåverkan i ett slutskede

En fallstudie som har genomförts inom Västlänken visar att klimatreducerad betong med alternativa bindemedel i form av GGBS inte innebär sämre förutsättningar för återvinning än traditionell betong. Det kan däremot konstateras att materialet sällan överstiger kraven för KM (känslig markanvändning), vilket innebär vissa restriktioner i att kunna återanvända materialet på plats. Läs mer på sbuf.se

Hybridbetong – enkel teknik med lågt pris, lågt CO2 och utmärkt hållbarhet 

Gjutning av två betongar som våt-på-våt används huvudsakligen för industrigolv med hög belastning eller nötningsbeständigt. När experimentell forskning och dataanalys genomfördes på materialet framkom avgörande data som kan användas under det fortsatta arbetet. Resultaten konstareda bland annat att alla betongar som producerades med hjälp av den rörliga plattmetoden visade utmärkt bindning och goda mekaniska prestanda. Inga sprickor, högre porositet eller ökad bildning av till exempel Portlandit observerades i de bildade övergångszonerna. Resultat gör det möjligt att anta att strukturer gjorda med denna metod kommer att visa en utmärkt långsiktig hållbarhet och strukturell prestanda. Läs mer på sbuf.se

Läs mer