MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Boverket: Högt och lågt!

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Miljöindikator visar både ökning och minskning.

Boverket sammanställer varje år data över bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan både i Sverige och till följd av import. Dess miljöpåverkan står för mellan 5 och 40 procent av miljöpåverkan i Sverige. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

Nu har Boverket uppdaterat miljöindikatorerna. Samtliga data gäller för år 2020 som är senast tillgängliga data från Statistiska centralbyrån.

Sedan 2008 har växthusgasutsläpp, kväveoxidutsläpp och användning av hälsofarliga kemikalier minskat, medan partikelutsläpp, total energianvändning och användning av miljöfarliga kemikalier har ökat.

Miljöindikatorerna är beroende av konjunkturen i bygg- och fastighetssektorn. Boverket har därför tagit fram indikatorer för att skatta konjunkturen. Sedan 2008 har sysselsättningen och förädlingsvärdet kopplade till bygg- och fastighetssektorn ökat med 27 respektive 22 procent. Att man har sett minskade växthusgasutsläpp och ökat förädlingsvärde sedan 2008 innebär att man har lyckats frikoppla produktionen från bygg- och fastighetssektorns värdekedja från dess klimatpåverkan. Det vill säga klimatpåverkan minskar trots att produktionen ökar i sektorn.

Totalt sett var utsläppen av växthusgaser (inhemska utsläpp och import) från bygg- och fastighetssektorn cirka 15,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2020. Det är lägre än året innan, då utsläppen låg på cirka 17,5 miljoner ton. Både minskade utsläpp från importerade produkter och från produktionen i Sverige bidrog till den totala minskningen mellan 2019 och 2020.

Bygg- och fastighetssektorns inhemska utsläpp (exklusive import) står för cirka 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2020. Jämfört med 2019 är detta en minskning med 1,1 procent. Mellan dessa år har dessutom den ekonomiska aktiviteten inom bygg- och fastighetssektorn ökat.

Energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn av både inhemsk och importerad energi uppgick i snitt till 107 TWh för perioden 2008 – 2020. Energianvändningen för 2020 ligger cirka 5 procent lägre jämfört med genomsnittsvärdet för hela perioden och är 5 TWh lägre än 2019. Den totala användningen av energi i bygg¬ och fastighetssektorn har dock ökat med 3 procent sedan 2008.

Totalt uppkom 14,2 miljoner ton avfall från byggsektorn under 2020. Det är ökning med 16 procent jämfört med 2018 och 55 procent jämfört med 2014. Återvinningsgraden för icke-farligt bygg- och rivningsavfall beräknades till 53 procent för 2020.

Om miljöindikatorerna:

Boverket är målansvarig myndighet för det nationella miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” och miljöindikatorerna är en av indikatorerna för att följa upp målet. Miljöindikatorerna kvantifierar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan och baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB). Indikatorerna visar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Analysen inkluderar miljöpåverkan för all bygg- och fastighetsverksamhet i Sverige, inklusive leverantörskedjorna.

Samtliga data gäller för år 2020 (senast tillgängliga data från Statistiska centralbyrån). SCB har genomfört en revidering av hela tidsserien för 2008–2020. Revideringen av underlaget har påverkat resultatet av miljöindikatorerna jämfört med tidigare redovisning.

Läs mer om Boverkets Miljöindikatorer här!

Sifoundersökning: Branschen gör inte tillräckligt!

Läs mer