MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Citylab 4.0 är här

Citylab 4.0 är här.
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

SGBC kommer med uppdateringar.

Idag lanserar SGBC, Sweden Green Building Council, Citylab 4.0 – en ny uppdaterad manual för certifiering av hållbara stadsdelar. Några av nyheterna är:

Certifieringen öppnar upp för fler typer av projekt
Tydligare koppling till plan- och bygglagens planprocess
Samtliga fokusområden har fått indikatorer där exempelvis cirkularitet lyfts fram, som är viktigt att hantera redan i planeringsskedet

Sigrid Walve, chef Citylab hos SGBC.

-Citylab är det mest omfattande hållbarhetsverktyget som finns för hela stadsdelar, där man inte bara jobbar med några få hållbarhetsfrågor utan måste fånga den totala hållbarheten som styr mot de globala målen. Den nya manualen breddar Citylab ytterligare och möjliggör för fler typer av projekt att certifiera, säger Sigrid Walve, chef Citylab hos SGBC.

Centralt i Citylab är fortfarande att åstadkomma en gemensam process som leder till hållbar stadsutveckling, vilket bland annat sker genom att projektet redovisar indikatorernas samverkan och delaktighet. I den nya manualen har instruktionerna förtydligats för en mer handfast vägledning. Nu anges till exempel certifieringsprocessens tre steg i bild relaterat till planprocessen.

Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

-Vi arbetar ständigt med att förbättra och vässa våra manualer. I revideringen av Citylab har vi nu tydligt kopplat systemet till detaljplanprocessen, vilket vi förväntar oss ska förenkla användningen och öka den direkta nyttan av certifieringen”, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Bland de fokusområden som getts egna indikatorer märks bland annat social hållbarhet som lyfts genom indikatorn socialt värdeskapande. Här handlar det om att förtydliga sociala värden, utmaningar och behov som finns kopplade till projektet. Nytt för manual 4.0 är:

Klimatanpassning
En ny indikator, klimat och sårbarhet, har tillkommit. Detta kräver en analys av området avseende klimatanpassning.

Klimatpåverkan
För klimatpåverkan och klimatresurser har cirkulära flöden och cirkulär ekonomi blivit tydligare och kräver att en tidig kartläggning görs i området.

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald och rent vatten är ödesfrågor för planeten och dessa har lyfts fram ytterligare, bland annat genom att belysa vatten som resurs. Bland ekosystemtjänster som förtydligats finns jordbruksmark då det är en viktig fråga inom EU-taxonomin.

Övriga nyheter inkluderar:
– En översyn av energi med fortsatt fokus på förnyelsebar, nu även med en hänvisning till Greenhouse Gas Protocol for Cities.
– Indikatorer för ljus: dagsljus, solljus samt belysning.
– Kulturmiljöer har fått en indikator för att bevara, synliggöra och stärka dessa värden vid utveckling av ett stadsutvecklingsområde.
– Koppling mot byggnadscertifieringarna och EU-taxonomin.

Om Citylab
Citylab är det första certifieringssystemet för hållbar stadsdelsutveckling som är framtaget för svenska förhållanden. Citylab har utvecklats av SGBC tillsammans med ett stort antal aktörer från näringslivet, akademin och offentliga myndigheter. Syftet med Citylabs process är att den ska underlätta hållbar stadsdelsutveckling och att stadsdelar utvecklas och planeras med hänsyn till nationella hållbarhetsmål och FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

863 röster om hållbar samhällsbyggnad!

Läs mer