MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Internationellt godkännande!

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Riksbyggen använder klimatförbättrad betong i alla byggnader.

Karolina Brick, hållbarhetschef, och Johhana Frelin, vd.

Riksbyggens krav på klimatförbättrad betong inom nyproduktion av bostäder har godkänts av Scienced Based Targets initiative, SBTi. Även två andra klimatmål godkändes: en fordonsflotta som drivs med el och energitjänster som hjälper kunderna att minska sin energianvändning.

SBTi, SciencedBased Targets initiative, är ett initiativ som drivs av internationella expertorganisationer. De har bland annat tagit fram metoder och standarder för att möjliggöra för företag att utarbeta mål som är i linje med vetenskapen och 1,5 graders målet i Parisavtalet.

– Riksbyggen ökar takten i hållbarhetsarbetet och vi är väldigt glada över att Science Based Target initiative godkänt våra klimatmål. Målen är utmanande men vi sätter nu in ett antal konkreta åtgärder för att klara målsättningarna, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

– Hållbarhet är en helhet. Klimatfrågan är akut men hållbarhet är mer än så, det handlar om att balansera FN:s samtliga 17 globala hållbarhetsmål. För att lyckas med klimatfrågan måste vi förstå att klimatet hänger ihop med andra hållbarhetsaspekter som till exempel biologisk mångfald och resursanvändning, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Brf Viva är modellen för Riksbyggen!

Riksbyggens tre klimatmål som godkänts av SBTi finns inom tre områden.

Egna fordon och energianvändning på kontoren:

Mål: Riksbyggen ska minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1* och 2* med 50 procent till år 2030 (basår 2020).

Under det kommande året har Riksbyggen 300 eldrivna transportbilar på väg in. Det innebär att fem procent av alla nya eldrivna transportbilar som kör ut under 2022 har Riksbyggens logotype på karossen. Sammanlagt beräknas de 300 elbilarna minska utsläppen med ca 340 000 kg CO2. Målet är en fossilfri fordonsflotta samt fossilfria handhållna arbetsmaskiner senast år 2025.

Nyproduktion av bostäder:

Mål: Riksbyggen ska minska utsläppen av växthusgaser i scope 3* från nyproducerade byggnader i ett livscykelperspektiv med 50 procent per kvm BTA till år 2030 (basår 2020).

Riksbyggen inför krav på klimatförbättrad betong som standard i kommande byggprojekt. Riksbyggen var pionjärer med att använda betong med betydligt lägre klimatpåverkan i Brf Viva i Göteborg. Sedan 2012 arbetar Riksbyggen med miljöcertifiering i sina bostadsprojekt och solceller som standard infördes 2018. Detta är de första stegen för att uppnå det nya klimatmålet. För att accelerera omställningen ytterligare pågår ett projekt med att ta fram en klimatfärdplan med ytterligare åtgärder för att nå hela vägen fram.

Riksbyggens kunders energianvändning:

Mål: Riksbyggen ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i scope 3* med 50 procent per kvadratmeter från kunders energianvändning i byggnader där vi tillhandahåller energitjänster till år 2030 (basår 2020).

Upp till 1 000 000 MWh skulle kunna sparas om alla Riksbyggens cirka 4 400 bostadsrättskunder började använda energiförvaltning. Det motsvarar ungefär lika mycket energi som alla flerbostadshusen i Uppsala län använder på ett år. För att minska utsläppen av växthusgaser enligt Riksbyggens målsättning behöver kundernas energianvändning minskas med i snitt 20 procent. Det kan göras med hjälp av en mängd olika åtgärder, ofta flera åtgärder i kombination i samma hus.
Bland annat kan AI-teknik användas för att minska värmekostnaden. Med tjänsten Värmeoptimering 24/7 kan energianvändningen minskas med upp till 20 procent. Installation av solceller i befintliga hus är ett annat exempel.

Vad innebär scopen?

Scope 1: Direkta utsläpp från Riksbyggens fordonsflotta och egna bilar som används i tjänsten.

Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt el och värme till Riksbyggens kontor och egna fastigheter.

Scope 3: Indirekta utsläpp utöver inköpt energi, som sker utanför Riksbyggens gränser, exempelvis nyproduktion av flerbostadshus och kunders energianvändning.

Läs mer